Hölgyek, urak! Tessék! lehet!

Hölgyek, urak! Tessék! Lehet!

Hölgyek, urak! Tessék! Lehet!
Hallgassák a történetet!
Olcsón mondom, olcsón adom,
Ha akarod, le is írom.
Hölgyek, urak! Tessék! Lehet!
Hallgassa meg a versemet
Aki búra vigaszt keres:
Ára csak egy meleg leves!

Erdőlepte hegyek között,
Hová nap is ritkán sütött,
Megérkeztem és leültem,
Vigan az evéshez kezdtem.
Lelkem, tüdőm megtelt régen
Illattal a rengetegben;
Így élek már évek óta,
Ilyennek hozott a gólya.
Az én zeném madárének,
Vagy égzengés. Mitől féljek?
Barátom van hegyen, völgyben,
Fáktól árnyas rengetegben.
Végre! Csakhogy rádtaláltam:
Őzet láttam, megcsodáltam.
Pedig mennyit láttam eddig,
Megcsodálom mégis mindíg.
Ám egy nap az erdőszélen
Fa tövében ittam, ettem,
Zajt hallok, hát felpillantok:
Társaságot lovon látok
Közeledni éppen arra,
Ahol ültem már jóllakva.
Úgy gondoltam, hogy megbúvok
Egy fa mögött, honnan látok
Mindent jól, hogy kifélék ők?
Talán hozzájuk szegődök.

Úgy is tettem, s amit láttam,
Talán éppen erre vártam:
Felderített, hát kiléptem,
S őket eképp köszöntöttem:
Üdvözöllek hölgyek, urak! –
Így kezdem el, s ők megállnak -,
Ismerem jól a környéket.
Segíthetek? – kérdem őket.
Válaszukat már nem hallom,
Így történt! Így, ahogy mondom!
Eső szakad, villám cikáz,
Istenem! A hideg kiráz!
Hölgyek! Urak! Mindahányan!
Csak utánam! Ott egy ház van!
Fogadó az, s mily’ szerencse,
Hogy közel van és nem messze!
Így kiáltok, s lóra kapok,
Szép hölgy mögé felpattanok.
Itten jobbra, most meg balra!
Átázott rajtunk a ruha.
Ím e lejtő, erre megyünk
Hölgyek! Urak! Gyerünk! Gyerünk!
És így szólok: szép hölgyecske
Kapaszkodjék jobban! Erre
Megfordul, hogy átölelje
Derekamat. Oh! A keble!
Hozzám szorul, s szipog nagyon.
Kedves lovag! Jaj, de fázom!
Nagyon? – kérdem – s mondja sírva:
Ruhám a víz általjárta!
Levetkezhet majd, ha végre
Fogadóba megérkezve
Ki-ki szobájába megyen!
Egy kis türelemmel legyen!
Így az idő úttól útig
Jól eltelt a fogadóig.
Megérkezvén – vesd el magad! –
Mind a fogadóba szalad.
Én a lánnyal, s csomagjával,
Csűrbe ugratok a lóval.
Illatos a száraz széna,
Itt az eső nem áztatja.
A lováról, kedves hölgyem,
Engedje meg. Lesegítem.
Ekkor a lány, naív szentje,
Megkérdezi, vedkezhet-e?
Igen – mondom -, csak nyugalom,
Arra hátul, úgy gondolom,
Lesz a legjobb, s máris kapja:
Ime, itt a száraz ruha!
Uramisten! Jól nézek ki!
A lány elkezd levetkezni.
Háttal nekem, ilyen pőrét!
Törölgeti vizes bőrét.
Törölgetem én is gonddal,
No, meg azzal a kis ronggyal,
Amit éppen kéznél lelek,
S így súgom el amit merek:
Mivel én is bőrig áztam,
Levetkeztem, hogy szárítsam
A ruhám, s így arra kérem,
Ne forduljon meg, ha szépen
Megkérem, tán ezt megteszi,
Ne! Hát talán félre érti?
Megfordul és szendén rámnéz,
Mosolyával meg is igéz!
No, de arcom pír lepi el,
Folytatom hát más rímekkel.
Képzelhetni, miként esett:
Csak egyképpen végződhetett.
Aztán, mire már mindenki
Átöltözött, s vacsorázni
Ültek körül minden asztalt,
Mit a gazda felmagasztalt:
Galamblevest, tyúkot, libát,
Rajna vidék legjobb borát
Ették-itták töméntelen.
A látványtól megéheztem.
Gondolkoztam: mily’ furfanggal,
Mily’ csellel és ravaszsággal
Szerezhetnék némi étket,
Italt és egy jó fekhelyet?

Hölgyek! Urak! Hát, szerencse –
Kezdem kicsit reménykedve -,
Hogy az úton találkoztunk,
S ím, e házba eljuthattunk.
Az ám! – szól egy ifjú, délceg –
Komám, ne légy olyan félszeg!
Ülj le közénk, ide pajtás!
Jobban esik úgy az ivás!
Jobban, de csak akkor, hogyha
Telve van az ember gyomra! –
Úgy-e, urak – mond az ifjú -,
Megérdemli ez a fiú,
Hogy, mert minket így megmentett,
S áznunk tovább már nem kellett,
Jóllakhassék, egyék, igyék,
S velünk töltse el az estét?
Megérdemli! – helyeselnek,
S szorítanak még egy helyet.
Hé, fogadós! – így kiáltnak –
Tálat, kupát a fiúnak!
Hej, a gyomrom jól megraktam.
Nem fért már több, úgy jóllaktam.
Kivártam a jó alkalmat,
Hogy, ha lehet, hallgassanak.
Telt kupámat fölemeltem,
Felálltam és illendően
Köhintettem, hogy egy percre
Figyelmüket kérném, mire
Szinte csend lett, erre vártam
És középre kiballagtam.

Hölgyek, urak! Meghálálom,
Hogy megtölthettem a gyomrom.
Üljetek csak kényelemben
Mind ahányan vagytok, s szépen
Elmesélem rímbe szedve,
Hallgassa, kinek van kedve,
Hogy mi történt messze innen
A távoli Amiensben!
Rímet is tudsz? Derék fickó!
Tudok, miből tanulni jó!
Tanulságos történetek.
Míg a felhők szétszélednek
Megpróbálom hölgyek, urak,
Jó társát adni a bornak.
Minden szóra jól emlékszem
Amit elmondok e versben.
Igaz volt, hitemre mondom!
Hogyha kell, hát le is írom.

1.

Történt, hogy egy pap érkezett
Amiensbe, s megéhezett,
No meg úgyis este volt már,
Aludni tért minden madár.
Ha a templomot megleli,
Egyszerű lesz megtalálni
A pap-lakot a közelben.
Nem nehéz ez Amiensben.
Eltalált a pap házához,
Odalépdelt az ajtóhoz,
Bekopogott, s arra kérte
Szolgatársát, hogy engedje
Ott tölteni az éjszakát,
Pihentetni fáradt lábát.
Úgy is történt. Az nem kérdi,
Mivel fogja meghálálni?
Megkínálja öreg borral,
Hogy így bánjon el a porral
Mi az úton rárakodott,
S papunk torkára száradott.
A szakácsnét előhívja:
Ne legyen most egyéb gondja,
Mint a vendég kivánsága!
Hadd múljék a fáradtsága!
Bíz, a pap, ha tudta volna,
Hogy a vándor vígan birja.
Fiatal még, s meg kell hagyni,
Kedve lenne eljátszódni.
Hiszen látja: a szakácsné
Oly’ fiatal, el se hinné,
Hogy állja a szolgálatot:
Egy iszákos, öreg papot?
Mert az iszik nyakra-főre,
Hadd legyen a serleg telve!
Majd ráfizet, megmondhatom,
Igyék vígan, én rá hagyom!
Lám, a vendég tartózkodik,
Borhoz jó sok vizet iszik.
Persze úgy tesz, mint a részeg:
Álmosságot szinlel, ’sz méreg!
Az ám a bor minden cseppje.
Zsibbadást visz az erekbe.
Szűz Máriám! Az egekre!
Milyen volna szégyenszemre
Megudvarolt nő ágyában
Szégyenletes pirulásban
Jobb sort várni, csak kínlódni,
Tehetetlenül piszmogni?
Ám a gazda – említettem,
Ő volt a pap Amiensben –
Részeg volt már, alig látott,
Szeme szinte leragadott.
Így szól egyszer: legyen vége!
Menni kéne, hogy reggelre
Kialudjuk amit ittunk!
Holnapra is van még borunk!”
Ezzel kurjant: Lányom! Jer be!
S ruháit már ott veti le.
Nem néz semmit: se vendéget,
Sem a papi bölcsességet.
Levetkezett majd pucérra,
Remegett a ronda hasa.
A szakácsné, amint látja,
Tátva marad a szép szája.
El is pirul – Isten látja -,
Hányás környékezi, bántja.
Ó, jó uram! Jöjjön szépen!
S gondolja: A tűz emésszen!
Menjünk, gyerünk puha ágyba! –
Így folytatja hangos szava.
Aztán ránéz a vendégre,
Csillog, villog tüzes szeme.
Ám, meglódul a ház ura,
Besegíti a szobába,
Rálöki a puha ágyra:
Maradj veszteg!- ezt gondolja,
S vissza mén, a fogadóba.
Tudja, hogy a vendég várja,
Persze, hiszen látta rajta
Mint remegett már a szája.
Várta, mit hoz az éjszaka.
Nem csalódott ez sem, az sem.
Nem pihentek egy órát sem.
Minek mondjam, hogy volt, mint volt?
A pap aludt, fújt és horkolt.
Ők meg hancúroztak, ettek,
Még hangosan is nevettek.
Szórakoztak, hisz tehették:
A pap aludt, mint a medvék.
Reggel felé aztán, végre,
Ki-ki elment a helyére
Jót aludni, kellemeset.
Berekesztem itt a verset.
Még csak annyit mondok néktek,
Soha el ne feledjétek:
Hallottátok, ez is példa:
Az igyon csak, aki bírja!

Igyunk akkor! Én még bírom! –
Kiált egy úr – Itt a borom!
Koccintsátok hozzá gyorsan
Serlegetek azon nyomban!
Így történik, s iszom én is,
Ne feledjem! Iszik ő is,
Kivel nem rég csűrbe érve
Történt…no, de most már félbe
Hagyom, mert majd később néktek
Úgyis mindent elmesélek.
Rákacsintok hát a lányra,
Kifehérlik szép-gyöngy foga.
Csókot int az asztalon át,
S pír lepi el szép orcáját.
Jaj fejemnek! Nagy a gondom,
Mert az az úr ott a padon
Mellette ül, s észre veszi,
Hogy a leány kinek küldi
Csókját és a pirulását.
Ejnye – mondom – a nemjóját!
Ebből baj lesz, vigyázz pajtás!
Úri lány ez, nem vadhajtás!
Az az úr talán az apja?
Segíts rajtam Szűz Mária!
Ments meg engem haragjától,
Két szeme szikrázásától.
Hisz kezdettől tudom: ő a
Társaság paracsolója!
Nagy úr lehet, az már biztos,
Úgy látom, hogy szörnyen morcos.
Meg is szólal – most lesz végem! –
Uram Isten! Segíts nékem!
Csend is termett, mind elhallgat,
Megáll szájukban a falat.
Így szól: Mondd csak kedves lányom,
Szeretitek egymást? Látom,
Csókot dobtál a fiúnak.
Ám a leány pirul, s hangnak
Nyoma sincs a piciny szájon.
Hogy segítsek most a bajon?
Cserben hagynám tán a leányt?
Hogy kerüljem el a botrányt,
Mi a fejem fölött lebeg? –
Egész testem beléremeg!
Ilyen gondolatok járnak
Fejemben, s a kisleánynak
Intek, hogy csak mondja bátran,
S ím, megszólal szendén, halkan:
Ismerem őt, s ő is engem.
Mikor jöttünk, megkedveltem,
Mivel olyan készségesen
Segített, hogy levetkezzem.
A ruhánkat, mely átázott
Levetettük, s míg száradott,
Összebújtunk a szénában.
Mondhatom, hogy jó szorosan.
Hogy a szentek némítsák meg –
Gondoltam – Oh, bolond gyermek!
Ám az apa nem szól, hallgat,
Aztán hümmög, majd bólogat.
Végül így szól: Urak! Hölgyek!
Ti it ma még ünnepeltek!
Én úgy érzem, de csak várjunk,
Mesélj, fiú, mi hallgatunk!”
Torkomban egy hang sem terem,
Iszom egyet, hogy a merszem
Visszatérjen és új mesét
Kezdhessek el…a mindenét!”

Nos, úgy látom hölgyek, urak,
Hogy a felhők elvonultak,
Kigyulltak az égi fények,
S vége már a csúf időnek.
Akkor kérlek, hallgassátok,
Még egy mesét megpróbálok
Elmondani rímbe szedve,
Jobban múlik majd az este.
Szól az apa: Csak okosan,
Elmésen, de óvatosan!
Legyen neki sava, borsa… –
A szót most egy hölgy folytatja:
S hogy a hölgyeknek is tessen,
Hozzá édes mézet tegyen.
Így lesz egyben sós és édes,
Csípős, tehát formás a vers.
Így lesz rendjén! – mondják mások
És szól az úr: Hallgassátok!
Elcsitulnak akkor szépen,
Kinek-kinek serlegében
Meghal a bor, semmivé lesz,
Csend van. A szél sem lengedez.

2.

Hölgyek, urak, figyeljetek!
Amit néktek elmesélek
Most volt nem rég, ez is éppen
A távoli Amiensben.
Történt szeles, hideg télben,
A zimankós decemberben,
Hogy egy lovag és lovásza
Bajvívásból futamodva
Megérkezett este felé,
S jó papunkat felkeresé,
Kiről immár elmeséltem:
Jó pap volt ott, Amiensben.
A lovász, egy furcsa alak,
Ő roskad a terhek alatt.
Nem kell istráng, hogy vezessék,
Útonállók elkötötték
Lovaikat már egy hete,
Nincs rá gondja, nyergeljen-e?
Hiszen nincs mit, ezért állnak
Fogvacogva, hogy a pap-lak
Adjon szobát nyugovásra,
No, meg étket jóllakásra.
A lovagnak egy hóbortja
Volt csupán: ha már elhagyta
Szája szélét egy esküvés –
Egy lovagtól ez nem kevés! –
Megtartotta, amit igért,
Mert a harci szerencséért –
Mint kabala -, könnyek között
Önmagának megesküdött.
A pap nem rég jól megjárta:
Okult rajta, s azt firtatta,
Honnan jönnek, s meddig lesznek,
Útra tovább mikor kelnek?
Egy éj csupán, így a lovag,
Erre a pap előballag,
Mert, hogy eddig ablakon át
Alkudoztak fertály órát.
No, s ha netán úgy fordulna,
Mint azt nem rég szolgatársa
Tette véle – fizetetlen
Csúffá tette a becstelen -,
Megalkuszik a lovaggal,
Szállást, kosztot hogy, s mi móddal
Fizet, térít és ha pénzben:
Aranyban-e, vagy ezüstben?
Ej! Jó uram – szól a lovag – ,
Megfizetek, s nem lész harag
Közöttünk, ha eltávozunk,
S a pénzemért jócskán kapunk.
Megegyeznek igaz módra,
Békerülve meleg várja
A két elcsigázott vándort.
Gyorsan! Gyorsan, egy kupa bort!
A pap hívja a szakácsnét,
Szolgálja ki a vendégét.
Jön is nyomban, tesz, vesz, szalad,
Keze tétlen so’sem marad.
Hoz két féle pástétomot,
Kacsát, csigát és citromot.
Bort is hozna, de a jó pap:
Bort itt többé vendég nem kap!
S hogy a vendég meg ne lássa,
Titokban int, vigye vissza..
Víz kerül hát az asztalra..
A lovagnak ihatnékja
Támad éppen és úgy véli,
Hogy a serleg vízzel teli.
Fohászkodik keserveset,
Elmondja az összes szentet.
Tán jó uram sértegetni
Akar, vagy tán viccelődni
Szottyant kedve épp ma este?
Ezt a gyomrom nem veszi be!
Hogy egy lovag vizet igyon?
Ez már mégis csak borzalom!
Megmondtam, hogy megfizetek,
S nem lész harag, ha elmegyek!
Bizony így volt, szól a lovász,
És kezével mind hadonász.
Hozzál bort, ordít a lovag,
Mert kardommal széthasítlak!
Ejnye, lovag. Ez a hála?
Mozdul a pap tátott szája.
Szent házamba béfogadlak,
Ételekkel jóltartalak,
S te meg fújsz és káromkodol,
Fenyegetsz és hadonászol?
Megalkudtunk igaz módra,
Szól a lovag, hogy a hála
Nem marad el, s ha már így, hát
Adja étkéhez a borát!
Gondolkodik a pap, s várja,
Mit súg majd az őrangyala?
Semmit. A jel erre mutat:
Nem szól semmit. Mélyen hallgat.
Ám a lovag szörnyű módon
Feldühödik, s azon módon
Kardot ránt, s a papra ordít:
Széthasítlak! – a pap vonyít.
Jaj, lovag úr, az Istenre!
Megesküszöm minden szentre,
Hogy mit szeme, szája kiván,
Nem múlik majd semmi hibán,
Odaadom, teljék kedve:
Esküszöm az Úristenre!
S mint egy égi jóváhagyás,
Csengettyű szól, majd kopogás,
A szakácsné húgocskája
Jött meg éppen: a munkája
Felolvasni a grófnénak,
Hölgyecskéknek, udvarlóknak.
Tanult, csinos leány, nagyon,
Tizenkilenc múlt a nyáron.
A lovag most nagyot bókol.
Az érkező látványától
Feled papot és haragot,
Hüvelyébe be a kardot!
Mintha épp csak vicc lett volna.
Azon nyomban kigondolta:
Eljátszik az esküvésén,
Túljár majd a vén pap eszén.
Szemét le sem tudja venni
A szép lányról, úgy követi
Annak minden mozdulatát:
Tátva felejti a száját.
Látott ő már sok szép hölgyet,
No, de ilyent, ilyen szépet?
Nem látott még életében.
Legalábbis igen régen.
Nagy merészen kezet csókol,
Lovaghoz méltóan bókol.
Elmondja a nevét sorba:
Szigorú Jean de Mimosa,
S hány fej hullott már a porba,
Mert a kardját meglóbálta.
Üdvözlöm önt, bátor lovag,
S ha Szigorú is, a harag
Engem, remélem, nem illet?
Tegyen erre igéretet –
Szól a lány, s a szeme ragyog,
Hová gondol? Szinte dadog
Most a lovag és megtoldja
Felelőtlen esküszava:
Oh, ne féljen egy cseppet se’
Megesküszöm minden szentre,
Hogy mit tőlem kér, vagy kiván,
Nem múlik majd semmi hibán,
Teljesítem, teljék kedve!
Esküszöm az Úristenre!
Köszönöm, hogy megesküdött,
Ím’, az óra éjfélt ütött!
Bátor lovag, jó pihenést,
Szép álmokat, szép ébredést –
Mondja a lány, s máris bement
Szobájába, s levetkezett.
Öltözött hálóruhába,
Lefeküdt a puha ágyba,
Így várta meg jó tündérét,
A szép álmot, csodás mesét.
Ezen közben, vajh, mi történt?
Bort isznak ott kint, pont miként
Megalkudtak, eskü árán:
Hozza a pap borát, várván
Kivánságát a lovagnak,
Meg a kövér lovászának.
Hoz is jócskán ebből, abból,
Édesből, meg savanyúból.
A lovag már elmesélte
Kalandjait tőről hegyre;
Olyant is, mi nem történt meg,
Ő volt mindenkor a délceg.
Aztán gondolt egyet: hé, te!
Lefeküdhenénk, elvégre
Későre jár, már bódulok,
Én is csupán ember vagyok!
Eldülöngélt a pap mellett,
Közben sokat botlott, csetlett,
De a pap csak megkerülte,
Lámpást tartva elvezette
Szobájába a lovagot,
El is köszönt amint tudott.
Ám a lovag, úgy ahogy volt
Ágyra dobván magát rikolt:
Hát ez meg itt? Mit gondolsz te?
Ilyen ágyra le nem fekszem!
Harcokban megfáradt testem!
Ilyen ágyba nem fektetem!
Kemény, mint az utca köve:
Hat párnával rakjad tele!
Erre a pap: lovag uram,
Könyörüljön szíve rajtam!
Ne könyörögj beste vénje –
Szól a lovag – Az Istenre
Megesküdtél! Lódulj, szaladj!
Párnáiddal el ne maradj!
A pap sápad: ilyen szégyen!
Hisz ő a pap Amiensben!
Jött-ment lovag! Hogy teheti,
Hogy őt így megszégyeníti?
Persze nem szól, fél és sunyít,
A szakácsné jön és segít
A párnákkal. Hadd tegye le!
Lovag uram! Itt van! Vegye!
A pap, hogy már legyen nyugta,
Kis gyümölccsel megkínálta
A lovagot, de az ordít:
Várj még! Ne menj! Maradj csak itt!
Emlékszel-e, mit igértél
És, hogy mire esküdöztél?
Persze, uram – mondja a pap –,
Jól tudja, hogy mindent megkap!
Most hát hívd a szépek szépét,
Lovászomnak a szakácsnét!
Akkor aztán lepihenhetsz,
Rád már többet szükség nem lesz!
Nahát, ez már bűnnek is nagy! –
Szól a pap – Még mindíg itt vagy?
Förmed rá a gonosz vendég
És kiált, hogy ihatna még.
Gyerünk! Gyerünk! Ne gondolkozz!
Uram kérve kérlek, oldozz
Fel engem az esküm alól,
Szívem fáj a haragodtól!
Sóhajt a pap, s tényleg elmegy: –
Nekem mostmár minden mindegy.
Szegény lány, s a szép nővére!
Hogy lehettem ilyen dőre?!
Kopog, benyit a leányhoz,
S mondja néki, a lovaghoz
Igyekezzék most, iziben.
Úgy, ahogy van! Csak siessen!
Így szól a lány: jól van. Megyek.
Ne félj, Atyám. Én sem félek.
És a pap a szakácsnéhoz: –
Te a lovag lovászához
Menj, hogy véled töltse kedvét!
Sír az asszony. Törli könnyét.
Könnyelműen esküdöztem –
Így a pap –, most mi lesz vélem?
Eközben a leány felkelt,
A folyosón végig lépdelt;
Rajta csupán hálóinge,
A lovaghoz így kopog be.
Az meg ugrik örömében,
Hogy a leányt látja, s éppen
Akarná már símogatni,
De a leány megelőzi:
Kedves lovag, emlékszik-e?
Megesküdött az Istenre,
Hogy kérésem, kivánságom
Teljesíti bármi áron.
Arra kérem, ne feledje
Igéretét. Üljön csak le.
Úgy és mostan ne mozduljon.,
Üljön veszteg. Föl ne álljon!
Hálóingem, ha leveszem
És itt állok mezitelen,
Nézzen csupán. Ez nem álom.
Öntől lovag, ezt kivánom.
Szép hölgyecske, megesküdtem
És szívesen teljesítem
Amit kér, vagy amit kiván:
Megigértem. Számíthat rám.
A lovag ül, s a leányka
Vetkezni kezd, ahogy mondta.
Lassan húzza inge szélét,
Megmutatja fehér térdét,
Majd a combját, szép oldalát,
Hátát és a formás farát..
Azután a haja bomlik,
Mezitelen így vonaglik.
Aztán így szól: jó lovagom,
Másodiknak azt kivánom,
Vetkezzék le ön is gyorsan
Csak egy ingre. Na? Hadd lássam!
Ez már igen – ezt gondolja
A lovag. Le kard és csizma!
Egy perc nem sok, készen terem.
Lovagom! Ön tetszik nekem!
És a lovag nagyon boldog,
Térdig érő ingben topog
Várva már a harmadikat,
Mit a leány tőle várhat.
Egy van csupán – úgy gondolja –
Ezek után nincs más hátra,
Csak, hogy ágyba feküdjenek
És reggelig szeressenek.
Remeg, reszket már a vágytól,
Mit hall majd a lány szájából?
A leány szól: kedves uram
Melegítse meg a lábam,
Majd a combom, de csak szépen
És máshová jaj, ne merjen
Nyúlni! Tehát ezt kivánom,
Egyelőre ezt akarom.
Fáj már, fáj a lovag feje,
Szinte kicsordul a könnye.
Halántékom majd szétpattan!
Mikor leszünk már az ágyban? –
Magában ily’ fohászt rebeg,
Keze a lány combján remeg.
Drága hölgyem, fehér madár!
Megőrülök, nem birom már!
Feküdjünk le puha ágyba,
Igérem, hogy meg nem bánja!
Könyörüljön, görcsöt kaptam,
Szép hölgyem, segítsen rajtam…
Ejnye, lovag, efeledte?
Megesküdött, s azt igérte…
Tudom, hölgyem, jól emlékszem,
Esküszóval megigértem,
Hogy mit kiván, teljesítem.
Szavam állom! Forr a vérem!
Szükség is lesz meleg vérre,
Szól a lány ingét felöltve.
Nohát akkor, jó lovagom,
Az utolsó kivánságom
Teljesítse, s ne feledje,
Elvész minden szerencséje
Esküvését ha megszegi,
S kérésem nem teljesíti!
Hallja tehát: így, ahogy van,
Egy szál ingben, azon nyomban
Szedje össze a cók-mókját,
Takarodjék, s papunk házát
Messze-messze elkerülje!
Soha meg se közelítse.
Szaladjon a lovászáért,
Menjen ő is! Kár a szóért!
Nincs menekvés eskü alól,
Egy perc alatt ki a házból!
Jaj fejemnek, jaj mit tettem?
Felelőtlen esküdöztem!
Így a lovag és lovásza
Ajtó előtt toporogva
Kint a hóban öltözködött,
Ruhát öltött, kardot kötött.
Fej-lehajtva mentek, mentek,
Fáradtabban, minthogy jöttek.
Róttak útat szélben, fagyban
Megcsúfoltan. Kikacagtam
Én is őket, szegényeket,
S bezárom a történetet.
Ebből ti is okuljatok,
Hölgyek, urak, s tanuljatok,
Hogy ki igér, jól vigyázzon,
Eskü előtt gondolkozzon!
Senki ezt el ne felejtse,
A versemnek ezzel vége.

Nos, nem mondom, szól az apa,
A két bolond jól megjárta.
Megérdemelte a vesztét:
Állhatta az esküvését.
Hűvös volt a fogadtatás,
De hidegebb a búcsúzás!
Igyál dalnok serlegedből!
Torkod száraz a sok rímtől.
Hanem mostmár elég mára
A meséből, s térjünk vissza
Arra, amit én igértem,
Hogy ünneplünk még ez éjen.
Megigértem, s amit mondtam,
Esküszöm, én meggondoltam.
Azám! – mondják többen erre,
Kiváncsian körbenézve.
Ők is isznak. Mind azt várja,
Mi lészen az ünnep tárgya?
Figyeljetek szép hölgyeim,
Kedves urak, barátaim! –
Szól az apa – , s körültekint,
Fogadósnak új borér’ int.
Ha bánkódnék, rosszat tennék,
Ezzel úgysem segítenék
Azon, ami már megtörtént,
Hogy és miként? Már megtörtént!
Hisz a lányom elmesélte,
Hogy a fiút megkedvelte,
Mert, hogy néki kint a csűrben
Segített a vetkezésben.
Na és közben? Halljam, lányom.
Közben mi volt? Alig várom,
Hogy elmeséld, mi a vége?
Történt más is? Halljuk végre!
Arcom égett a szégyentől,
Segítséget az Istentől
Vártam csupán – gyenge vígasz –
Bajban vagyok, az már igaz.
Igen – sóhajt szendén a lány,
S szól az apa: és te, zsivány?
Te csak nézted – ez nekem szólt –
Hogy leányom pucéron volt?
Mit dadogtam? Már nem tudom.
Nem is fontos. Nem rágódom
Rajta, mert ha rágondolok,
Mindíg szinte rosszul vagyok.
Úgy nevettek, úgy kacagtak
Hasuk fogva hahótáztak.
Kiderült hát hogy volt és mint.
Szeme ragyog, reámtekint
A szép lányka, ám az apja
Asztalra csap, s ezt kiáltja:
Hé, fogadós! Szedd a lábad!
De tán inkább egyik fiad
Szalajtsd, hozzon gyorsan papot,
Szenteltvizet, mirtuszt, zsákot
Melyből a rizst szórjuk rátok
Kislányom, meg te, te átok!
És fogadós, az asszonyod
A konyhába! Ott a dolgod
Neked is, mert szörnyű baj van:
Esküvő lesz a házadban.
Ételt, italt készíts sokat,
Csak a legjobb falatokat!
Jött is a pap nemsokára,
Leültették őt egy padra,
Hogy várja meg, míg az apa
A beszédét végigmondja.
Im’, az apa fel is állott,
S beszédéhez hozzáfogott:
Álljatok most egymás mellé
Kisleányom, s te is fiam,
Éljetek majd szépen, rendben,
Boldogságban, békességben.
Kerüljön el bú és bánat,
Szerencse óvja az ágyat
Amelyben majd együtt háltok,
Mert anélkül az egy átok!
Kerüljön el a tévejgés,
Mindenféle rossz kisértés.
Tisztelendő uram, kérem,
Adjon áldást rájuk, szépen,
Hadd éljenek egészségben,
Békességben, szeretetben.
Szinte fel sem ocsúdtam még,
Máris eljött, eljött a vég:
Gyűrüt húztak az ujjamra,
Aztán ott álltunk megáldva.
Ünnepeltek, kiáltoztak:
Dicsőség az ifjú párnak!
Dicsőség a nagy királynak!
Hogy mi köze a királynak
Ahhoz, hogy így kiabálnak?
Akkor, mikor úgy reggeltájt
Terítettek nagy vacsorát,
Evés előtt az apósom
Tósztot mondott. Hát, nem mondom,
Meglepődtem alaposan,
A lelkem is majd kiadtam
Attól a nagy ámulattól,
Amely kelt a hallottaktól.
De mért húzzam, mért halasszam?
Végül úgyis el kell mondjam:
Képzeljék el, hogy az apa
Nem volt más, mint a francia
Király…

Történetem nemsokára
Befejezem, s valahára
Pontot teszek a végére,
Hogy ennek is legyen vége.
Erdőlepte hegyek között,
Hová nap is ritkán sütött
Megérkeztem kolompszóra
Ebbe a kis fogadóba.

Nem bírtam én falak között,
Kerítések, ajtók mögött.
Hiába volt hús a tálban,
Kényelem a puha ágyban,
Nem vidított szinte semmi.
Egyre vágytam: útrakelni!
Vándorolni, nézni, látni,
Emberekkel parolázni.
Ezért tehát most itt vagyok,
Kegyelmetek előtt állok,
Hogy a versem elmondhassam,
S érte megtöltsem a hasam.
Hölgyek, urak! Tessék! Lehet!
Hallgassák a történetet!
Olcsón adom, olcsón mondom,
Akinek kell, le is írom!
Hölgyek, urak! Tessék! Lehet!
Hallgassa meg a versemet
Aki búra vigaszt keres,
Ára csak egy meleg leves…

Budapest, 1964.
Vélemény, hozzászólás?